Menu
Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De Klant: de wederpartij van Belastingadvies Coolen bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1 of overige bepaling hierin genoemd;

Opdrachtnemer: Belastingadvies Coolen, gevestigd te Weert;

1.2 Belastingadvies Coolen is een eenmanszaak.

1.3 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en verzorgd door Belastingadvies Coolen;

1.4 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van Belastingadvies Coolen en van al degenen die voor Belastingadvies Coolen werkzaam zijn, direct of indirect.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) van opdracht of dienstverlening, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Belastingadvies Coolen, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten/ opdrachten tussen de Klant en Belastingadvies Coolen, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Belastingadvies Coolen gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voorzover Belastingadvies Coolen deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de heeft bevestigd.

2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert, dit in de geest van de gemaakte afspraken en/of overeenkomsten.

Artikel 3 – Gegevens en informatie

3.1 Belastingadvies Coolen is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de Klant alle door Belastingadvies Coolen verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Belastingadvies Coolen gewenst heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de Klant de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrek komen voor rekening van de Klant.

3.2 De Klant is gehouden Belastingadvies Coolen onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Belastingadvies Coolen verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht

4.1 Belastingadvies Coolen bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de Klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

4.2 Belastingadvies Coolen zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Belastingadvies Coolen kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

4.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

4.4 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de Klant niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Belastingadvies Coolen de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 5 – Intellectuele vermogensrechten

5.1 Alle rechten met betrekking tot produkten van de geest die Belastingadvies Coolen bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Belastingadvies Coolen, voorzover deze niet reeds aan derden toekomen.

5.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Belastingadvies Coolen is het de Klant niet toegestaan de produkten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren onverminderd het bepaalde in Artikel 6.3.

Artikel 6 – Geheimhouding

6.1 Belastingadvies Coolen is verplicht de door of namens de Klant verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op Belastingadvies Coolen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of de Klant, Belastingadvies Coolen van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

6.2 Belastingadvies Coolen en al degenen die voor Belastingadvies Coolen werkzaam zijn, direct of indirect zijn, indien zij optreden in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens de Klant verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis hebben genomen aan te wenden voorzover deze naar hun redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

6.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Belastingadvies Coolen is het de Klant niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Belastingadvies Coolen openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voorzover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Belastingadvies Coolen, op de Klant een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien de Klant voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

6.4 Belastingadvies Coolen mag eenzijdig van bovenstaande bepaling afwijken op het moment dat Belastingadvies Coolen of een (voormalig) medewerker de belastingautoriteiten (overheid) wordt aangesproken ten aanzien van een mogelijk (strafrechtelijk) vergrijp, aangifte of advies (vierde tranche AWB) door cliënt.

Artikel 7 – Honorarium

De Klant is aan Belastingadvies Coolen een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Belastingadvies Coolen gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum.

8.2 Indien de Klant niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is Belastingadvies Coolen gerechtigd, nadat hij de Klant tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Belastingadvies Coolen, vanaf de vervaldag de Klant de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

8.3 Alle buitengerechtelijke kosten die Belastingadvies Coolen heeft in verband met de incasso van een vordering op de Klant zijn voor rekening van de Klant.

8.4 Alle kosten die Belastingadvies Coolen heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen de Klant zijn voor rekening van de Klant, ook voorzover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Belastingadvies Coolen als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

8.5 Belastingadvies Coolen behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Klant daartoe naar het oordeel van Belastingadvies Coolen aanleiding geeft – van de Klant gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Belastingadvies Coolen gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

8.6 Zoals niet alle facturen aan Belastingadvies Coolen is voldaan heeft Belastingadvies Coolen het recht om alle (originele) informatie van de Klant onder zicht te houden en deze dus niet aan de Klant te retourneren.

Artikel 9 – Reclames

9.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 50 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de Klant reclameert dan wel, indien de Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken binnen 50 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Belastingadvies Coolen te worden kenbaar gemaakt.

9.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van de Klant niet op, behoudens voorzover Belastingadvies Coolen aan de Klant te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

9.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Belastingadvies Coolen de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door de Klant reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Belastingadvies Coolen, diens adviseur of persoon is jegens de Klant aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voorzover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Belastingadvies Coolen is evenwel niet aansprakelijk voor:
– bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste, niet tijdige of onvolledige gegevens of informatie door de Klant aan Belastingadvies Coolen of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van de Klant;
– de aansprakelijkheidsbeperking geldt bovendien voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitzondering.
– bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Belastingadvies Coolen ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Belastingadvies Coolen daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Belastingadvies Coolen verbonden organisatie of ingeschakelde personen of bedrijven;
– bij de Klant of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.

10.2 De in het eerste lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Belastingadvies Coolen gelden niet voorzover de schade het gevolg is van opzet van Belastingadvies Coolen.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Belastingadvies Coolen, diens adviseurs of personen die in dienstbetrekking zijn bij Belastingadvies Coolen is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheid van Belastingadvies Coolen wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. In het geval, om welke reden ook, hetgeen in dit artikel is bepaald ongeldig blijft te zijn of de verzekeraars niet uitkeren, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Belastingadvies Coolen aan de Klant in rekening gebracht honorarium terzake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft (exclusief omzetbelasting) tot een maximum van het eigen risico van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

10.4 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Belastingadvies Coolen te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

10.5 De Klant is gehouden Belastingadvies Coolen schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van de Klant alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de Klant betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Belastingadvies Coolen ten behoeve van de Klant, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Belastingadvies Coolen. Onder aanspraken van derden wordt hierbij mede verstaan als Belastingadvies Coolen als medepleger wordt aangesproken op grond van de wet, bijvoorbeeld door de Belastingdienst voor bestuurlijke boeten, naheffingen of renten

Artikel 11 – Vervaltermijn

Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Klant uit welken hoofde ook jegens Belastingadvies Coolen in verband met het verrichten van werkzaamheden door Belastingadvies Coolen in ieder geval na twaalf maanden na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 12 – Rechts- en forumkeuze

12.1 Op alle overeenkomsten tussen de Klant en Belastingadvies Coolen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Belastingadvies Coolen gevestigd is resp. in Weert.